ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

អគារ​ការិយាល័យ

2

រោងចក្រ

3
3
2
1

រោងចក្រ សិក្ខាសាលា